EQualy

EQUALY: Polsko-Norweski projekt oceny skuteczności i cyfrowego systemu zapewnienia jakości w skryningu endoskopowym raka jelita grubego.

Projekt finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, Programu Polsko – Norweska Współpraca Badawcza

Operator Programu – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Beneficjenci Programu – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, University of Oslo

Mimo, że kolonoskopia jest uznaną i powszechnie stosowaną metodą badania przesiewowego, jej skuteczność w redukcji umieralności i zapadalności na raka jelita grubego nie została oceniona ilościowo. Obecny projekt ma na celu wstępną analizę wyników projektu NordICC, będącego wieloośrodkowym, wielonarodowym badaniem z randomizacją oceniającym skuteczność przesiewowej kolonoskopii w raku jelita grubego oraz stworzenie cyfrowego systemu  poprawy jakości kolonoskopii.

Wynikiem projektu będzie precyzyjna ocena skuteczności kolonoskopii jako badania przesiewowego oraz stworzenie cyfrowego systemu informacji zwrotnej, oceniającego satysfakcję z przeprowadzonych badań profilaktycznych oraz 30-dniowych powikłań po kolonoskopii. System ten zostanie wprowadzony docelowo do wszystkich ośrodków badań przesiewowych w Polsce i Norwegii. Zarówno

polska jak i norweska populacja odniesie korzyść ze zwiększenia stanu wiedzy w zakresie korzyści badania przesiewowego w kierunku raka jelita grubego. Kolejną grupą docelową projektu będą pacjenci poddawani kolonoskopii – elektroniczny system informacji zwrotnej ma na celu poprawę jakości kolonoskopii.

Przedstawiciele strony polskiej i norweskiej zacieśnią współpracę w dziedzinie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Współpraca pozwoli na lepsze wdrażanie, przeprowadzanie i analizę efektów takich badań przesiewowych.

EQUALY: Polish-Norwegian Project on the Effectiveness and Electronic Quality Assurance in Endoscopy Screening for Colorectal Cancer.

Project financed within Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, Polish – Norwegian Research Programme

Programme Operator – The NationalCenter for Research and Development

Programme Beneficiaries – The Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology in Warsaw and University of Oslo

Despite that colonoscopy is an acknowledged and widely used method for colorectal cancer screening, its effectiveness in mortality and incidence reduction was not fully assessed. This project aims to perform a preliminary analysis of results of previous project NordICC – a multicenter, multinational randomized study, assessing the effectiveness of screening colonoscopy – and creation of digital system for colonoscopy quality assurance.

There will be two project outputs: precise analysis of screening effects and the digital patient feedback questionnaire, assessing the patient satisfaction from performed screening procedure and 30-day complications of colonoscopy. The digital system will be implemented in 40 colonoscopy screening centers in Poland and Norway. Both Polish and Norwegian population will benefit by improving knowledge on colorectal cancer screening effectiveness. Another target group is population of patients undergoing colonoscopy – electronic feedback method aims to improve the colonoscopy quality.

Both Norwegian and Polish representatives will tighten the collaboration in the field of colorectal cancer screening. The partnership will allow to better implement, execute and analyze the effects of such screening.